Στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ


Ἐάν μᾶς καλοῦσε ὁ ἐπίγειος βασιλιάς καί ἤθελε νά καταταγοῦμε στίς τάξεις τοῦ στρατοῦ καί νά τόν ὑπηρετοῦμε προσωπικά, δέν θά ἀναβάλαμε καθόλου, οὔτε θά προβάλαμε δικαιολογίες, ἀλλά ἐγκαταλείποντάς τα ὅλα, θά τρέχαμε μέ προθυμία κοντά του.
Ἄς προσέξομε μήπως, ἐνῶ μᾶς καλεῖ ὁ Βασιλιάς τῶν βασιλέων καί Κύριος τῶν κυρίων καί Θεός τῶν θεῶν στήν οὐράνια αὐτή τάξη, ἀπορρίψομε τήν πρόσκλησή του ἀπό ὀκνηρία καί ραθυμία, καί βρεθοῦμε ἔτσι χωρίς ἀπολογία στό μεγάλο οὐράνιο βῆμα.

Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος