Ἡ προσευχή τῆς ἀνάγκης...


Ὅταν προσεύχεται κανείς ἀπό ἀνάγκη, δέν κάνει... θεάρεστη προσευχή. 
Πρέπει ἡ προσευχή μας νά εἶναι αὐθόρμητη καί νά πηγάζη κατ’ εὐθεῖαν ἀπό τήν καρδιά. 
Γιατί... «ἱλαρόν δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. θ΄ 7).