Ο Σταυρός του Χριστού στη ζωή μαςΒάλε πρώτα θεμέλιο ασάλευτο το Σταυρό του Κυρίου
και πάνω σ’ αυτόν να οικοδομήσεις τα υπόλοιπα ζητήματα της πίστεως.