Ἡ ταπείνωσηὍποιος ἐπέτυχε τήν πλήρη γνώση τοῦ ἑαυτοῦ του, αὐτός ἔσπειρε σέ γῆ ἀγαθή. Ὅποιος δέν ἔσπειρε κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, δέν πρόκειται νά ἰδῆ νά ἀνθίζη μέσα του ἡ ταπεινοφροσύνη. Ὅποιος ἐπέτυχε τήν γνώση τοῦ ἑαυτοῦ του, αὐτός αἰσθάνθηκε τόν φόβο τοῦ Κυρίου, καί βαδίζοντας μέ τήν αἴσθηση αὐτή ἔφθασε στήν πύλη τῆς ἀγάπης.

* * *

Γιά τήν ἀπόκτηση τῆς τελείας ἀγάπης καί πλουσίων χαρισμάτων καί θαυματουργικῆς καί προορατικῆς δυνάμεως, πολλοί βασανίζουν καί καταπονοῦν ἀδίκως τό σῶμα τους. Ἐλησμόνησαν οἱ ταλαίπωροι ὅτι ὄχι οἱ κόποι, ἀλλά κυρίως ἡ ταπείνωσις εἶναι ἡ μητέρα ὅλων αὐτῶν. Ὅποιος ἀπαιτεῖ πνευματικά δῶρα ἀντί τῶν κόπων του, ἔβαλε σαθρό θεμέλιο. Ὅποιος ὅμως θεωρεῖ τόν ἑαυτόν του χρεώστη δοῦλο, αὐτός ξαφνικά θά λάβει ἀπό τόν Θεόν ἀνέλπιστο πνευματικό πλοῦτο.

* * *

Νά μήν εἶναι ἡ ψυχή σου ὡς πρός τό ζωοποιό τοῦτο νᾶμα, δηλαδή τήν ταπείνωσι, λάκκος πού ἄλλοτε τήν ἀναβλύζει καί ἄλλοτε πάλι στερεύει ἀπό τόν καύσωνα τῆς φιλοδοξίας καί τῆς ἐπάρσεως, ἀλλά πηγή ἀπαθείας πού πάντοτε θά ἀναβλύζει ἀπό τά βάθη της ποταμό ὁλόκληρο ταπεινοφροσύνης. Γνώριζε, ὦ φίλε μου, ὅτι οἱ κοιλάδες εἶναι ἐκεῖνες πού πληθαίνουν μέσα τους τό σιτάρι καί τόν πνευματικό καρπό. Κοιλάδα σημαίνει ψυχή ταπεινωμένη ἀνάμεσα σέ ὄρη, (δηλαδή ἀνάμεσα σέ πνευματικές ἀρετές), ἡ ὁποία πάντοτε εἶναι χωρίς ὑπερηφάνεια καί πάντοτε παραμένει ἀμετακίνητη.

Ἅγιος Ἰωάννης Κλίμακος