ὙπομονήἘάν ἀποκτήσης τήν ράβδο τῆς ὑπομονῆς, θά σταματήσουν γρήγορα οἱ σκύλοι τά ἀναιδῆ γαυγίσματά τους.
Ὑπομονή σημαίνει κόπος καί ἀγώνας τῆς ψυχῆς, πού δέν θραύεται καί δέν σαλεύεται διόλου ἀπό εὔλογα ἤ ἄλογα κτυπήματα καί πλήγματα.
Ὑπομονή σημαίνει ἀποφασιστική ἀναμονή καθημερινῶν θλίψεων.
Ὑπομονητικός σημαίνει ἀγωνιστής που δέν πίπτει, καί πού μέ τίς πτώσεις ἀκόμα δημιουργεῖ τήν νίκη.
Ὑπομονή σημαίνει ἐκκοπή τῶν προφάσεων καί προσοχή ἐπί τοῦ ἑαυτοῦ σου.

Ἰωάννης Κλίμακος