Αγάπη και Ειρήνη


Απ’ την αγάπη και την ειρήνη δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο.

Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης