Οὕτω στήκετε ἐν Κυρίῳ«Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί καί ἐπιπόθητοι, χαρά καί στέφανός μου, οὕτω στήκετε ἐν Κυρίῳ, ἀγαπητοί». 

Ὁ Χριστιανός, εἴτε ἀπό κακή ἐπίδρασι του περιβάλλοντος, εἴτε ἀπό σατανική ἐνέργεια, εἴτε ἀπό δική του ἀνθρώπινη ἀδυναμία διατρέχει πάντοτε τον κίνδυνο νά ἀλλοιωθῆ, νά πέση, νά χαθῆ.  Γι’ αὐτό ὁ Ἀπ. Παῦλος συνιστᾶ: «ὁ δοκῶν ἐστάναι βλεπέτω μή πέση» (Α΄ Κορινθ. 10,12). Γι’ αὐτό καί ἐφιστᾶ την προσοχή των Χριστιανῶν: Προσέχετε! Στήκετε ἐν Κυρίῳ! Σταθῆτε κοντά, πολύ κοντά στόν Κύριο. Χίλιοι δαίμονες, χίλιοι πειρασμοί, μύριες σκοτεινές δυνάμεις μέ λύσσα προσπαθοῦν νά γκρεμίσουν τόν Χριστιανό ἀπό τήν κορυφή τῆς ἀρετῆς. Σταθῆτε ὄρθιοι. Μή λυγίζετε στίς καταιγίδες. Μή σκιάζεσθε στίς ἀστραπές. Μήν ἀποκάμνετε στόν ἀγώνα σας. Μή φοβάσθε τά κύματα. Ἀγκαλιάστε γερά τόν βράχο τοῦ Σταυροῦ. Στήκετε ἀκλόνητοι στήν πίστι τοῦ Χριστοῦ.

† Ἀρχιμ. Θεοφίλου Ζησοπούλου, Ἡ πρός Φιλιππησίους Ἐπιστολή, Ἔκδοσις Ο.Χ.Α. «ΛΥΔΙΑ».