Πρίν ἀρρωστήσεις...

«Πρίν ἀρρωστήσεις ζήτησε τό γιατρό,
καί πρίν ἀπό τόν πειρασμό προσευχήσου».

Ἅγ. Ἰσαάκ