Ὅπλο μας ἡ προσευχή


Οἱ πατέρες ὀνομάζουν τήν προσευχή ὅπλο πνευματικό, καί δέν εἶναι δυνατό χωρίς αὐτό νά βγεί κανείς στόν πόλεμο· ἀλλιῶς θά συρθεῖ αἰχμάλωτος στή χώρα τῶν ἐχθρῶν.
Καθαρή προσευχή δέν μπορεῖ νά ἀποκτήσει κανείς, ἄν δέν ἐπιμένει καρτερικά κοντά στό Θεό μέ εἰλικρινή καί ἄκακη καρδιά. Γιατί Αυτός εἶναι πού δίνει τήν προσευχή στόν προσευχόμενο «διδοὺς εὐχὴν τῷ εὐχομένῳ» (Α΄ Βασ. 2, 9) καί διδάσκει τόν ἄνθρωπο γνώση «ὁ διδάσκων ἄνθρωπον γνῶσιν» (Ψαλμ. 93, 10). 

Ὅσιος Θεόδωρος ἐπίσκοπος Ἐδέσσης