«Νά ξέρης πολλές γλῶσσες εἶναι καλό, νά συγκρατῆς αὐτήν πού ἔχεις εἶναι σημαντικό».

῾O θυμόσοφος λαός μας λέει:


Καί πάλι σοφά ἀποφαίνεται ὁ λαός μας. Καί πάλι ἀξιολογεῖ σωστά. Καί πάλι βάζει τά πράγματα στή θέσι τους. Καί πάλι ἐπισημαίνει τό ἀναγκαιότερο. Καί πάλι δίνει ὁδηγίες πρός ναυτιλλομένους, γιά νά μήν ὑπάρξουν ναυάγια.

Καλές εἶναι οἱ γνώσεις, γιά νά ζῆς. Ἀναγκαιότερη ἡ ἀρετή, γιά νά μπορῆς νά ζῆς καλά. Καλές οἱ ξένες γλῶσσες, γιά νά συνεννοῆσαι μέ ἀλλοεθνεῖς, ἀναγκαιότερη ἡ συνετή γλῶσσα, γιά νά μήν προκαλῆς γύρω σου τρικυμίες, γιά νά μήν πληγώνης, γιά νά μήν ταπεινώνης, γιά νά μήν προσβάλλης, γιά νά μήν ἐξουθενώνης, γιά νά μήν κουτσομπολεύης, γιά νά μήν καταρρακώνης, γιά νά μήν λασπολογῆς, γιά νά μήν ψεύδεσαι, γιά νά μήν τορπιλλίζης ἀξίες, γιά νά μήν ξερριζώνης πεποιθήσεις σωστικές, γιά νά μήν φέρεσαι ἀγενῶς, γιά νά μήν ἀνακατεύεσαι σέ ὅ,τι εἶναι ξένο μέ τήν προκοπή καί τήν σωτηρία σου, γιά νά μήν ὁρκίζεσαι, γιά νά μήν ψευδομαρτυρῆς, γιά νά μήν γίνεσαι ταχυδρόμος κακῶν. Γλῶσσα συγκρατημένη πού φανερώνει ἄνθρωπο μέ σύνεσι, μέ σεβασμό, μέ αὐτοσεβασμό. Γλῶσσα μέ φρένο, πού τή φράζει πνευματική ὡριμότητα, χάρι, παραμυθία. Γλῶσσα μέ λόγια νόστιμα, μεστά, ἐποικοδομητικά, ἐνισχυτικά, μέ λόγια πού στηρίζουν καί ὁδηγοῦν σέ δρόμους σωτηρίας.
Λοιπόν, ναί, καλή ἡ γνῶσις ἄριστη ἡ ἀρετή. Χρήσιμη ἡ γνῶσις, ἀναγκαία ἡ ἀρετή. Ὠφέλιμη ἡ γνῶσις ἁγιαστική ἡ ἀρετή.
Γι’ αὐτό ἄς τείνουμε οὖς εὐήκοον στό θυμόσοφο λαό μας, τόν εὐλογημένο ἑλληνικό λαό, πού οἱ ρήσεις του ἀποτελοῦν σήματα πορείας.

Πηγή: Περιοδικό «ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ», τεῦχος 477, Δεκέμβριος 2012