Ἡ φλόγα τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης«Περισσότερο ἀντέχει στό πλησίασμα τῆς φωτιᾶς τό ξερό χορτάρι, παρά στήν φλόγα τῆς ἀγάπης ὁ διάβολος. Ἡ ἀγάπη εἶναι καί ἀπό φρούριο ὀχυρότερη καί ἀπό ἀδάμαντα στερεώτερη».
ἱερός Χρυσόστομος