Μπορείς νά νηστεύεις;


Νά μή προφασίζεσαι σωματική ἀρρώστιαν καί ἀδυναμίαν. Διότι τίς δικαιολογίες δέν τίς λέγεις εἰς ἐμέ, ἀλλά εἰς αὐτόν πού γνωρίζει. Δέν ἠμπορεῖς νά νηστεύῃς; πες μου. Ἠμπορεῖς ὅμως νά παραχορταίνῃς ὅλην τήν ζωήν σου καί νά συντρίβῃς τό σῶμά σου κάτω ἀπό τό βάρος τῶν τροφῶν;

Μέγας Βασίλειος