Στεῖλε τώρα sms!


Στεῖλε τώρα sms! Ἕνα μήνυμα πού ἐμφανίζεται, πλέον, σέ πολλές διαφημίσεις. Προβάλλεται ὡς πανάκεια. Προσφέρει λύσι σέ ὅλα μας τά προβλήματα. «Στεῖλε τώρα sms!» καί θά βρῆς αὐτό πού σοῦ λείπει. Θά ἀποκτήσης ὅ,τι μέχρι τώρα δέν εἶχες.
Εἶναι ἕνα σύνθημα λιτό, ἐπιγραμματικό, μέ τόνο ἐπιτακτικό καί περιεχόμενο ξεκάθαρο. Εἶναι σάν νά μᾶς λέη: «Γιατί καθυστερεῖς; Κάθε χρονοτριβή ἐκ μέρους σου εἶναι ἀνοησία».
Ὅλοι μας ξέρουμε γιά πόσο εὐτελῆ «κέρδη» λέγεται αὐτό. Ὡστόσο φέρνει ἀποτελέσματα πού οὔτε καί οἱ διαφημιστές δέν θά περίμεναν.
Σκεφτήκαμε ποτέ πώς καί γιά τά μεγάλα, τά σοβαρά μας προβλήματα, ἡ λύσις μπορεῖ νά εἶναι τόσο ἁπλή; Ἀγωνιοῦμε, βρισκόμαστε μπροστά σέ βάσανα, στενοχώριες, ἀ­διέξοδα, κι ὅμως ἡ ἀπάντησις εἶναι παρόμοια: «Στεῖλε τώρα ὄχι sms, μήνυμα σέ κάποιο κινητό τηλέφωνο, ἀλλά μήνυμα ἀπευθείας στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ, τοῦ μόνου δυναμένου νά δώση λύσι, ἀπάντησι, διέξοδο».
«Στεῖλε τώρα μήνυμα στόν οὐρανό!» Χωρίς χρέωσι, χωρίς τόν κίνδυνο ἐξαπατ­ήσεως, χωρίς τήν ἀγωνία ἄν τό μήνυμα ληφθῆ ὑπ’ ὄψιν.
Εἶναι τόσο ἁπλά τά πράγματα, ὅσο κι ἄν μᾶς φαίνωνται περίπλοκα μέσα στήν δίνη τοῦ ἄγχους καί τῶν δυσκολιῶν πού ζοῦμε.
Ὁ Θεός μας περιμένει τά μηνύματά μας, τά αἰτήματά μας, σφοδρῶς ἐπιθυμεῖ νά μᾶς βοηθήση, ἀρκεῖ νά στραφοῦμε σ᾽ ­Αὐτόν, ἀρκεῖ μόνο νά Τοῦ τό ζητήσουμε. Γιατί καθυστεροῦμε; Κάθε χρονοτριβή ἐκ μέρους μας δέν εἶναι ἀνοησία;

Πηγή: Περιοδικό «ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ», τεῦχος 471, Μάιος 2012.