Ὁ πετεινός τοῦ Γιαπνωνέζου ζωγράφουΜιά Γιαπωνέζικη παράδοσι μᾶς διηγεῖται, ὅτι μιά μέρα κάποιος πλούσιος ἔμπορος ανέθεσε σ’ ἕνα ζωγράφο νά τοῦ φτιάξη ἕνα παράξενο πίνακα: Ἐπρόκειτο νά δείχνῃ ἕνα πετεινό μόνο· τίποτ’ ἄλλο. Ἀλλά ὁ πετεινός αὐτός ἔπρεπε να εἶναι ὅσο τό δυνατόν τέλειος.
Ἡ παραγγελία ἐδόθηκε κι’ ὁ ἔμπορος γιά πολλά χρόνια δέν ἐπῆρε καμμιά εἴδησι ἀπό τόν καλλιτέχνη. Παραξενεμένος γιά τήν μεγάλη αὐτή σιωπή ἀποφάσισε στό τέλος νά πάῃ νά τόν βρῆ. Δέν εἶχε κἄν σχεδιασθῆ ὁ πίνακας· ἀφοῦ ὅμως ὁ ζωγράφος ὑποδέχθηκε τόν ἐπισκέπτη του καί τόν ἔβαλε νά καθίση, ἄρχισε ἀμέσως τήν ἐκτέλεσι, καί σέ λίγα λεπτά τόν εἶχε ἕτοιμο. Ἦταν ἀληθινό ἀριστούργημα, πού ἔδωσε μεγάλη χαρά στόν ἔμπορο. Κι’ ἀφοῦ τοῦ ζήτησε νά πληρώση, παρά λίγο νά λιποθυμήσῃ, ὅταν ἄκουσε τόν ζωγράφο νά τοῦ ζητᾷ ἕνα ὑπέρογκο ποσόν γιά τόν ἔργο αὐτό, πού ἔγινε μέσα σ’ ἕνα τέταρτο τῆς ὥρας καί τοῦ ἐμίλησε ἀπότομα. Ἀλλά ὁ καλλιτέχνης, ὅταν ἔδειξε στόν πελάτη του τόν σωρό τῶν χαρτιῶν, πού ἔφτανε μέχρι τή στέγη τοῦ ἐργαστηρίου του καί πού ὅλες οἱ σελίδες ἦσαν γεμᾶτες ἀπό σχεδιάσματα πετεινῶν, τοῦ εἶπε: Αὐτή εἶναι ἡ ἐργασία μου τρία ὁλόκληρα χρόνια. Σ’ αὐτήν ὀφείλω τό ὅτι κατώρθωσα σέ τόσο λίγο χρόνο σήμερα νά κάνω αὐτό τόν ἐξαιρετικό πίνακα. Εἶναι δίκαιο νά πληρωθῶ ὄχι μόνο γιά τόν πίνακα, ἀλλά καί γιά ὅλα τά σχέδιά μου, πού ἔκανα μέσα σέ τρία χρόνια. Ὁ ἔμπορος ἀνεγνώρισε τήν δίκαιη ἀπαίτησι καί ἀμέσως τοῦ ἐπλήρωσε τό μεγάλο χρηματικό ποσό, πού ἐζήτησε.

Τό ἴδιο ἀκριβῶς παρατηροῦμε στήν ἀγωγή τῆς θελήσεως. Ἄν θέλωμε νά φθάσωμε στό σημεῖο νά μᾶς ὑπακούῃ ἡ θέλησί μας πιστά καί τέλεια πάντοτε σ’ ἐκεῖνο, πού θέλομε νά κάνωμε, πρέπει νά τήν γυμνάζωμε ἀπό τά χρόνια τῆς νεότητος. Ἔχομε ὑποχρέωσι νά ἐργαζώμαστε σταθερά καί ἐπί πολύ γιά τήν ἀνάπτυξι τοῦ ἰδανικοῦ χαρακτῆρος, πού θέλομε νά ἔχωμε. Μᾶς χρειάζεται ἡ ὑπομονή τοῦ ζωγράφου, πού δέν ἀναπαύεται, παρά μόνο ὅταν παραστήσῃ πάνω στό πανί του τήν εἰκόνα, πού εἶχε στήν σκέψι του.

Νά μήν σέ τρομάζῃ αὐτό τό ἔργο. Σέ κάθε νέο σχέδιο ὁ ζωγράφος εὕρισκε λιγώτερη δυσκολία, κι’ ὁ τελευταῖος του πίνακας δέν ἐχρειάστηκε παρά λίγα λεπτά ἐργασια.

Ἀπό το βιβλίο τοῦ Tihamer Toth, Ἡ πιό ὑπέροχη νίκη.