Ἀληθῶς Ἀνέστη! ἄγγιγμα ζωῆς


Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος.

Τό «Χριστός Ἀνέστη» εἶναι γιά ὅλους μας ἕνα μήνυμα χαρᾶς, ἕνα μήνυμα αἰσιοδοξίας, ἕνα μήνυμα συγγνώμης, ἕνα μήνυμα ἐλπίδος, ἕνα μήνυμα ἀγάπης. Μέσα σ’ αὐτό τό μεγαλεῖο κρύβεται καί ἡ θεϊκή ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πού δέν ἔρ­χεται ὡς ἐκδικητής, ὡς τιμωρός, ὡς εἰσαγγελέας «ἵνα κρίνῃ τόν κόσμον», ἀλλά ἔρχεται ὡς Σωτήρας καί Λυτρωτής, νά μᾶς ἐλευθερώση ἀπό τό κράτος τοῦ θανάτου, ἀπό τά δεσμά τοῦ Ἅδου, ἀπό τά καταγώγια τῆς ἁμαρτίας, ὥστε νά πολιτευώμεθα θεαρέστως, σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, μέσα στό φῶς τοῦ Χριστοῦ, μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Καί μέ τήν χάρι καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά περιπατοῦμε στήν ζωή καί ποτέ νά μήν λυγίζουμε, γιατί ἐμεῖς ἔχουμε ἐλπίδα, ἔχουμε δύναμι, ἔχουμε Θεό, ἔχουμε οὐρανό καί δέν ἔχουμε τίποτε νά φοβηθοῦμε ἀπό ὅσα συμβαίνουν ἐδῶ κάτω στήν γῆ.
«Χριστός Ἀνέστη» καί ὁ Κύριος μεθ’ ἡμῶν πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν. Ἀμήν.

(†) Ἀρχιμ. Θεοφίλου Ζησοπούλου