Ἡ ἐλπίδα μας στο ΘεόἈλλοίμονό μας ἄν, φροντίζοντας ὑπερβολικά γιά τόν ἑαυτό μας, δέν ἐπιρρίπτουμε τήν μέριμνά μας καί τήν ἐλπίδα μας στόν Θεό, ὁ ὁποῖος φροντίζει γιά μᾶς! Ἄν δέν ὁμολογοῦμε ὅτι ὀφείλουμε σ’ Ἐκεῖνον τά ἀγαθά πού χρησιμοποιοῦμε στήν παροῦσα ζωή, πῶς μποροῦμε νά προσδοκοῦμε ἀπό Αὐτόν τά ἀγαθά πού μᾶς ὑποσχέθηκε στήν μέλλουσα ζωή; Ἄς μήν εἴμαστε ὀλιγόπιστοι, ἀλλά καλύτερα ἄς ζητοῦμε «πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ἡμῖν» σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Σωτήρα μας (Ματθ. στ΄ 33).

ἅγ. Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Οἱ δυνάμεις τοῦ νοῦ καί οἱ ἀρετές τῆς ψυχῆςΤέσσερις εἶναι οἱ γενικές δυνάμεις τοῦ νοῦ: ἡ σύνεση, ἡ ὀξύνοια, ἡ ἀντίληψη καί ἡ ἐπιδεξιότητα. Ἐκεῖνος, λοιπόν, πού μέ τίς δυνάμεις αὐτές συνέδεσε τίς τέσσερις γενικές ἀρετές τῆς ψυχῆς, πού ἕνωσε δηλαδή

Τα τρία είδη ανθρώπων...


Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων:

· Αυτοί που βρήκαν τον Θεό και Τον υπηρετούν. 
Είναι οι λογικοί και… οι ευτυχισμένοι άνθρωποι.

· Αυτοί που προσπαθούν να Τον βρουν,
αλλά δεν το κατορθώνουν. 
Είναι οι λογικοί, αλλά… δυστυχισμένοι.

· Αυτοί που ζουν χωρίς να Τον ζητούν.
Είναι οι δυστυχείς, αλλά και...ανόητοι. 

ΠΑΣΚΑΛ

Προνόμιο πιστῶν νέων: ἡ ΧαράἌν ἔχης χρόνο νά κάνης ὅλους τούς φίλους σου νά νοιώθουν ὅτι ὑπάρχει κάτι ἰδιαίτερο σ’ αὐτούς.
• Ἄν νοιώθης τόν ἴδιο ἐνθουσιασμό γιά τίς ἐπιτυχίες τῶν ἄλλων σάν νά ἦταν δικές σου.

Η λύση
Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας
με τον ίδιο τρόπο σκέψης
που χρησιμοποιήσαμε όταν τα δημιουργήσαμε. 

                                                                          Albert Einstein

Πώς εξελίσσονται τα πράγματα;


«Τα πράγματα, εξελίσσονται καλύτερα
για τους ανθρώπους που κάνουν το καλύτερο,
όπως και να πάνε τα πράγματα».

«…δόξαν πολύ τῆς προτέρας παραδοξοτέραν»­Nίκου Νικολαΐδη
Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν

«Θά τοῦ δώσω δόξαν, πολύ ἀνώτερη καί πολύ πιό μεγάλη ἀπό ἐκείνη, πού τοῦ εἶχα προηγουμένως χαρίσει»

Ποιός εἶναι αὐτός, πού μιλᾶ; Καί σέ ποιόν ἀναφέρεται καί γιατί; Συνήθως, ὅταν οἱ ἄνθρωποι τάζουν σέ κάποιον κάτι, εἶναι γιατί ἀναμένουν ἀπό αὐτόν μιά ἐξυπηρέτηση ἤ προσδοκοῦν κάτι σημαντικό γιά τό προσωπικό τους ἤ τό κοινό ὄφελος. Παρέχουν δηλαδή οἱ ἄνθρωποι κίνητρα, πού σέ πολλές περιπτώσεις εἶναι ἀναγκαῖα, προκειμένου αὐτά νά λειτουργήσουν ὡς παρορμητικοί λόγοι στήν ἐκπλήρωση ἤ στήν κατάκτηση κάποιου σημαντικοῦ στόχου.
Στήν προκειμένη ἀναφορά, ὅμως, παρατηρεῖται μιά “ἀφύσικη” ἀνατροπή.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!Λαχτάρησα γιά εὐτυχία
καί ψηλάφησα τά χέρια Σου.
Δίψασα γιά χαρά
καί ἀκούμπησα τά πόδια Σου.
Ἐπίθυμησα τήν σιγουριά καί τήν ἀσφάλεια
καί ἄγγιξα τήν λογχισμένη Σου πλευρά.
Νοστάλγησα γιά ζωή
καί ἔπιασα τίς πληγές τῆς κεφαλῆς Σου.
Καί μετά... ταπεινά, ἀλλά μέ πίστη καί
 βεβαιότητα ὡμολόγησα:

«Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου».