Ἐλπίδα καί στήριγμά μας ὁ Κύριος


9 Ἀπόστητε ἀπ’ ἐμοῦ πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, ὅτι εἰσήκουσε Κύριος τῆς φωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ μου· 10 ἤκουσε Κύριος τῆς δεήσεώς μου, Κύριος τὴν προσευχήν μου προσεδέξατο. 11 αἰσχυνθείησαν καὶ ταραχθείησαν σφόδρα πάντες οἱ ἐχθροί μου, ἀποστραφείησαν καὶ καταισχυνθείησαν σφόδρα διὰ τάχους.

9 Φύγετε μακρυά μου ὅλοι οἱ ἐργάτες τῆς παρανομίας, διότι ὁ Κύριός μου ἄκουσε μέ εὐμένεια τήν φωνή πού μέ δάκρυα πολλά τοῦ ἀπηύθυνα· 10 Ἄκουσε ὁ Κύριος τήν προσευχή μου καί ἔκαμε δεκτή τήν αἴτησί μου. 11 Ἄς νοιώσουν ἐσωτερικά ντροπή καί ἐξωτερικά ἄς ἀναστατωθοῦν καί ἄς τραποῦν πανικόβλητοι σέ φυγή ὅλοι οἱ ἐχθροί μου. Καί ἔτσι, ἄς ὑποχωρήσουν νικημένοι καί ἄς καταντροπιασθοῦν γρήγορα καί ἀμέσως τώρα.

Ἡ γιορτή τῶν Θεοφανείων...Σήμερα, ἀδελφοί μου, γιορτή τῶν Θεοφανείων, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δίνεται σέ ὅλους μας διά μέσου τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων. Ὁ Κύριός μας στόν Ἰορδάνη ἁγίασε τά ὕδατα· τά πικρά τά ἔκανε γλυκά, τά θολά τά ἔκανε καθαρά, τά ἀνθρώπινα τά ἔκανε θεϊκά. Ἀπό σήμερα καί πέρα ἀνοίγονται καί γιά μᾶς οἱ οὐρανοί. Ἀπό σήμερα καί πέρα ἐλευθερώνεται ἡ ἀνθρώπινη φύσις, ἐλευθερώνεται ἀπό τά πονηρά πνεύματα, φρουρεῖται ἀπό τούς ἀγγέλους καί θωρακίζεται ἀπό τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος εἶναι ταπεινός, αὐτός καί ἑλκύει καί μαγνητίζει τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ· «ὁ Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέ δίδωσι Χάριν»...

                                                                                                              Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

ΚΟΥΡΑΓΙΟ, ΑΔΕΡΦΙΑ


Τον πύργο χτίζουμε όλοι αντάμα
και στο Χριστό κάνουμε τάμα
κανένας μας να μη σταθή,
ώσπου η δουλειά μας να τελειώση,
στο βράχο ο πύργος να ριζώση,
κι ίσα με τ’ άστρα να υψωθή!