Ο αγώνας κατά των παθών


«Ὅπως ἀκριβῶς ὁ γεωργός δέν μπορεῖ νά εἶναι βέβαιος ἄν τελικά ὡριμάσει κάποιος ἀπό τούς καρπούς πού φυτρώνουν στό χωράφι του, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ἀφήσει ἐλεύθερη τήν καρδιά του ὅσο ἀναπνέει, γιατί δέν γνωρίζει πιό πάθος θά συναντήσει στήν πορεία του ὡς τήν τελευταία του πνοή. Πρέπει πάντα νά στρέφεται πρός τον Θεό ζητώντας τή βοήθεια καί τό ἔλεός Του».

Δέν ἔχει κουδούνι ἡ ἀρετή νά τήν γνωρίζῃς μέ τόν κουδούνισμα. Τό κουδούνι τῆς ἀρετῆς εἶναι ἡ ἀνοχή, ἡ μακροθυμία, ἡ ὑπομονή. Αὐτά εἶναι τά στολίδια τοῦ μοναχοῦ καί παντός χριστιανοῦ.

Γέροντος Ἰωσήφ, Ἔκφρασις μοναχικῆς ἐμπειρίας, Ἔκδ. Ἱ. Μ. Φιλοθέου, Ἅγιον Ὄρος.

Λοιπόν ὑπομονή!


Οἱ πειρασμοί· ὅσον ὀλίγη εἶναι ἡ ὑπομονή, τόσον μεγάλοι φαίνονται οἱ πειρασμοί. Καί ὅσον συνηθίζει ὁ ἄνθρωπος νά τούς ὑπομένῃ, τόσον μικραίνουν καί τούς περνᾷ χωρίς κόπον. Καί γίνεται στερεός ὡσάν βράχος.
Λοιπόν ὑπομονή! Καί αὐτό ὅπου τώρα σοῦ φαίνεται δύσκολον νά τό κατορθώσῃς, ἀφοῦ θά περάσουν ἔτη πολλά θά ἔλθῃ στό χέρι σου νά τό κατέχῃς ὡς ἴδιον κτῆμα, χωρίς νά τό καταλάβῃς πόθεν σοί ἔγινε.
Δι’ αὐτό ἔργασαι τώρα εἰς τήν νεότητα χωρίς νά λέγῃς τό “διατί” καί νά ἀθυμῇς. Καί ὅταν γηράσῃς θά δρέπῃς δράγματα ἀπαθείας. Καί θά ἀπορῇς· πόθεν σοί ἐγενήθησαν τοιοῦτοι ὡραῖοι στάχυες, ἀφοῦ ἐσύ μηδέν ἐγεώργησας! Καί ἔγινες πλούσιος ὁ μηδενός ἄξιος! Καί ὅλοι οἱ γογγυσμοί, αἱ παρακοές καί ἀθυμίες σου, ἐβλάστησαν τοιούτους καρπούς καί ἄνθη εὐώδη!
Διά τοῦτο βιάζου.

Γέροντος Ἰωσήφ, Ἔκφρασις μοναχικῆς ἐμπειρίας, Ἔκδ. Ἱ. Μ. Φιλοθέου, Ἅγιον Ὄρος.

Το χάρισμα


Μπορεί να πιστεύουμε ότι οι γονείς μας δεν έκαναν κάτι σημαντικό για εμάς, ότι δεν στάθηκαν δίπλα μας όσο θα θέλαμε, ότι έλειπαν από το σπίτι λόγω δουλειάς πολλές ώρες... Μπορεί ακόμα και να τους θυμώνουμε γι' αυτό. Το παρακάτω βίντεο, όμως, μια μικρή δραματική ταινία μικρού μήκους, αποκαλύπτει πόσα μπορεί να κάνουν οι γονείς μας για εμάς, χωρίς ίσως να το γνωρίζουμε και σφραγίζει τα πιο δυνατά συναισθήματα που ενώνουν το παιδί με τον πατέρα.